• https://www.linkedin.com/company/nederlandse-vereniging-voor-wetgeving

Met veel plezier kijken wij terug op de studiemiddag van afgelopen maart. Na zo’n lange tijd van digitale bijeenkomsten, was het geweldig elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Deze middag smaakte naar meer! Daarom is het bestuur verheugd alvast een vooraankondiging te doen van de Jaarvergadering. Deze zal – corona volente – in fysieke vorm plaatsvinden op donderdagmiddag 6 oktober 2022.

Details over locatie en tijdstip worden later bekendgemaakt. Wij zullen vergaderen aan de hand van het thema:

De wetgevingsprocedure anno 2022: klaar voor de toekomst?

Er hebben in de afgelopen jaren verschillende maatschappelijke en juridische ontwikkelingen plaatsgevonden die uitnodigen tot een evaluatie van onze huidige wetgevingsprocedure. Denk aan de rol die wetgeving speelt in de Toeslagenaffaire, de ver(der)gaande digitalisering van wetgeving, verschillende coronaspoedwetten en recente rapporten van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsbesluiten (Bosman) en de Commissie Versterking Functies Tweede Kamer (Van der Staaij). Is ons huidige wetgevingsproces aan een grondige herziening toe? Of functioneert het systeem – in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd – eigenlijk nog meer dan prima en doet een eventuele herziening meer kwaad dan goed?

Het bestuur is verheugd drie zeer deskundige auteurs bereid te hebben gevonden een preadvies te schrijven over dit onderwerp. Het eerste wordt geschreven door Gert Jan Geertjes (UL) en Luc Verhey (RvS/UL). Zij zullen in het preadvies vanuit een staatsrechtelijke invalshoek reflecteren op het wetgevingsproces. In het tweede preadvies zal Caspar van den Berg (RUG, tevens lid van de Eerste Kamer) vanuit een bestuurskundig perspectief ingaan op de verschillende uitdagingen die we in het wetgevingsproces tegenkomen.

Het belooft een boeiende middag te worden met mooie preadviezen vanuit verschillende invalshoeken. Een jaarvergadering is echter niets zonder een levendige discussie, daarom hopen wij van harte op uw aanwezigheid en nodigen wij u uit om donderdagmiddag 6 oktober 2022 te Den Haag alvast te noteren in uw agenda.